President of UkrainePresident of Republic of PolandPresident of the State of IsraelPresident of Republic of LatviaÏðåçèäåíò ÓêðàèíûÏðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè ÏîëüøàÏðåçèäåíò Ãîñóäàðñòâà ÈçðàèëüÏðåçèäåíò Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè
EnglishÐóññêèé